Địa chỉ nhận CV: info@atmarkcafe.org; hr@atmarkcafe.org
Tel: 043.734.9747

TUYỂN DỤNG

Họ và tên (*)

Số điện thoại (*)

Ngày sinh (*)

Email (*)

Vị trí tuyển dụng

 Web Tester BrSE PM

Cv đính kèm

Chọn tệp